1) ගිහියන් විසින් උපදවාගත යුතු සැප හතරක් පිළිබඳව දැක්වෙන්නේ a) අනණ සූත්‍රයේය.   b) පරාභව සූත්‍රයේය. c) මහා මංගල සූත්‍රයේය. 2) ධාර්මිකව ධනය ඉපයීමේ නිර්ණායකයක් නොවේ. a) උත්සාහවන්ත බව b) ඩහදිය වැගිරීම c) අධාර්මික බව 3) බුදු දහමෙහි සඳහන් දැහැමි රුකියාවක් නොවේ. a) මස් වෙළඳාම b) ගව රක්ෂණය c) කෘෂි කර්මාන්තය 4) නාස්තිකාර ලෙස ධනය පරිභෝජනය කිරීම බුදු දහමේ හඳුන්වා ඇත්තේ a) අතිමානය ලෙසයි. b) උදුම්බරඛාදික ලෙසයි. c) ආත්මාර්ථය ලෙසයි. 5) චුල්ලන්තේවාසික බමුණා පිළිබඳව සඳහන් වන ජාතක කථාව වනුයේ a) චුල්ලසෙට්ඨි ජාතකයයි. b) චූලෝදර ජාතකයයි. c) චුල්ල ධනුද්ධර ජාතකයයි.

8 ශ්‍රේණිය - බුද්ධ ධර්මය - 20 පාඩම - සැපවත් ජීවිතයකට මග - ඇඹිලිපිටිය ක.අ.කා. - ආගමික අංශය

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?