1) ข้อใดคือความสำคัญของการวางแผน a) ช่วยให้ง่ายต่อการจัดจำหน่าย b) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น c) ช่วยให้แก้ปัญหาการตลาดของผลิตภัณฑ์ d) ช่วยให้เกิดแผนงานใหม่ๆ 2) ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่ดีของการวางแผน a) เน้นการวางแผนเพื่อปัจจุบัน b) เป็นมีความสอดคล้อง c) เป็นพิธีการ d) มีเหตุมีผล 3) ข้อใดคือความหมายของแผนระยะยาว a) เป็นการกำหนดโครงการระยะสั้น b) เป็นการพัฒนาโครงการในระยะเวลา 46 ปี c) เป็นการวางแผนเค้าโครงกว้างๆไม่ต่ำกว่า5ปี d) เป็นแผนที่ใช้พัฒนาประจำปี 4) ขั้นตอนใดคือขั้นแรกและขั้นตอนสุดท้ายในการวางแผน a) กำหนดวัตถุประสงค์/ปฏิบัติตามแผน b) กำหนดเป้าหมาย/ข้อมูลย้อนกลับ c) กำหนดแผนกลยุทธิ์/ปฏิบัติตามแผน d) กำหนดสมมุติฐาน/ข้อมูลย้อนกลับ 5) ทำไมจึงต้องมีกำหนดสมมุติฐาน a) เพื่อให้เห็นเป้าหมายชัดขึ้น b) เพื่อให้เห็นวัตถุประสงค์ชัดขึ้น c) เพื่อคาดเดาสถานการณ์ในอนาคต d) เพื่อให้ทราบแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 6) ขั้นตอนการวางแผนมีทั้งหมดกี่ขั้นตอน a) 8 ขั้นตอน b) 7 ขั้นตอน c) 6 ขั้นตอน d) 5 ขั้นตอน 7) Comprehensiveness มีความหมายตรงกับข้อใด a) ความครอบคลุม b) ความคุ้มค่า c) ความสอดคล้อง d) ความคล่องตัว 8) ข้อใดกล่าวถึงการวางแผน ไม่ถูกต้อง a) เป็นการกำหนดอนาคตล่วงหน้าเกี่ยวกับกระบวนการ b) เป็นการตัดสินใจล่วงหน้าในการเลือกวิธีทำงานที่ดีที่สุด c) เป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง d) ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขแผนได้

แบบทดสอบหลังเรียน ครั้งที่ 3

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?