இமைக் குற்றம் கண்ணுக்குத் தெறியாது, புத்திமான் பலவான், நிறைகுடம் தளும்பாது, ஆழம் அறியாமல் காழைவிடாதே, வருந்தினால் வராதது இல்லை, ஆற்றிலே ஒரு கால் சேற்றிலே ஒரு கால், நிலலின் அருமை வெயிலில் தெரியும், வெள்ளம் வரும் முன் அணைப்போடு, மனம் உண்டானால் மார்க்கம் உண்டு, வல்லவனுக்குப் புல்லும் ஆயுதம்,

பழமொழி

Theme

Options

Leaderboard

Flip tiles is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?