1) මල් වත්තේ මල් කීයක් තිබේද?? a) b) c) 2) රූපයේ සිටින ඉබ්බන් ගණන කීයද ? a) b) c)

රූප ගණන් කරමු -ජයක් ලබමු by disna

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?