1) රබීන්ද්‍රනාත් තාගෝර් තුමා මෙරටට පැමිණියේ , a) 1932 b) 1933 c) 1934 2) රජයේ ලලිත කලා ආයතනය බිහිවූයේ , a) 1951 දීය. b) 1952 දීය c) 1953 දීය . 3) සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව ආරම්භ කලේ, a) 1952 b) 1954 c) 1956 4) රජයේ පාසල් සදහා සෞන්දර්ය විෂය අනිවාර්ය වූයේ, a) 1971 b) 1972 c) 1973 5) ගිරාගම සෞන්දර්ය ගුරු විද්‍යාලය ආරම්භ වූයේ , a) 1962 b) 1972 c) 1982 6) අ.පො.ස. (උ.පෙ.)සදහා නර්තන විෂය ඇතුළත් වූයේ , a) 1976 b) 1977 c) 1978 7) සෞන්දර්ය අද්‍යයන ආයතනය ආරම්භ වූයේ ,  a) 1972 b) 1974 c) 1976 8) සෞන්දර්ය කලා විශ්ව විද්‍යාලය ආරම්භ වූයේ , a) 2000 b) 2002 c) 2005

11වසර - නර්තන කලාවේ නූතන ප්‍රවනතා.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?