சரி: புரிந்து கொள்ளுதல், மன்னித்தல், விட்டுக் கொடுத்தல், அறிவுரை கூறுதல், உணர்வுகளைப் புரிந்து கொள்ளுதல், விலகிச் செல்லுதல், உணர்வுகளை மதித்தல், பிழை: கோபப்படுதல், சண்டை போடுதல், பிடிவாதம் பிடித்தல், ஏசுதல்,

முரண்பாடுகளைக் களைதல் ( நலக்கல்வி ஆண்டு 3 )

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?