1) මෙම ක්‍රීඩා පිටිය භාවිතා කරන්නේ a) පාපන්දු b) වොලිබෝල් c) හොකී d) නෙට්බෝල් 2) කණ්ඩායම් ක්‍රීඩාවක් ලෙසින් ජනප්‍රිය මෙම ක්‍රීඩා පිටය a) කඩඩි b) පාපන්දු c) නෙට්බෝල් d) වොලිබෝල් 3) මෙම ශිල්පිය ක්‍රමය භාවිතා කරණ ක්‍රීඩාව තෝරන්න a) බාස්කට් බෝල් b) නෙට්බෝල් c) වොලිබෝල් d) රගර් 4) මෙම ශිිල්පිය කුෂලතා දකින්නට ඇත්තේ a) වොලිබෝල් b) බාස්කට් බෝල් c) පාපන්දු d) නෙට්බෝල් 5) මෙම ශිල්පීය දක්ෂතාවය අනු ගමනය කරන ක්‍රීඩාව තෝරන්න a) බීච් වොලිබෝල් b) රගර් c) පාපන්දු d) වොලිබෝල් 6) යටි අත් පිරි නැමීමේ ශිල්පීය දක්ෂතාවය සහිත රෑපය තෝරන්න a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 7) පාදයේ පිට පැත්තෙන් පහරදීමේ ශිල්පිය දක්ෂතාවය සහිත රෑපය තෝරන්න a) A b) B c) C d) D 8) කණ්ඩාඩායමේ ක්‍රීඩකයින්ගේ ඇදුමට සමාන නොවුණු වෙනත් වර් ණයක් සහිතව ක්‍රීඩා කරණ ක්‍රීඩකයෙක් දකින්නට ලැබෙන්නේ  a) පාපන්දු හා වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ b) කාන්තා පාපන්දු හා නෙට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ c) පාපන්දු හා එල්ලේ ක්‍රීඩාවේ d) කාන්තා පාපන්දු හා බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ 9) G A යන ස්ථාන නාම පැළද ක්‍රීඩා කරන්නේ  a) නෙට්බෝල් b) වොලිබෝල් c) හොකි d) රගර් 10) පන්දුවක් භාවිතා නොකර ක්‍රීඩා කරන්නේ a) එල්ලේ b) හොකී c) කබඩි d) කාන්තා පාපන්දු 11) නෙට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රධාන දක්ෂතා ගණන a) දෙකකි b) පහකි c) හතකි d) අටකි 12) " ආක්‍රමණය " ප්‍රධාන දක්ෂතාවයක් ලෙස පිළිගන්නේ a) පාපන්දු සහා වොලිබෝල් b) වොලිබෝල් සහා ක්‍රිකට් c) ක්‍රිකට් සහා නෙට්බෝල් d) නෙට්බෝල් සහා පාපන්දු 13) කණ්ඩායමක ක්‍රීඩකයින් 11 දෙනෙකු දකින්නට ඇත. එම ක්‍රීඩා නම් a) වොලිබෝල් සහා නෙට්බෝල් b) පාපන්දු සහා ක්‍රිකට් c) හොකී සහා නෙට්බෝල් d) එල්ලේ සහා ක්‍රිකට් 14) ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩාව a) එල්ලේ b) ක්‍රිකට් c) වොලිබෝල් d) කබඩි 15) මෙම විනිශ්චය කරුවන් අපට දකින්නට ලැබෙන ක්‍රීඩාව වන්නේ a) පාපන්දු b) හොකී c) පැසිපන්දු d) වොලිබෝල්

team Games questions

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?