น้ำหนักของพืชเกิดจากน้ำเท่านั้น - Jean van Helmont, น้ำหนักของพืชเกิดจากสารคาร์บอนอินทรีย์และน้ำ - Nicolas de Soussure, พืชสีเขียวเปลี่ยนCO2ให้เป็นO2ได้ เมื่อมีแสง - Jan Ingenhousz, O2ที่เกิดขึ้น เกิดจากโมเลกุลของน้ำ - Ruben and Kamen, ATP และ NADPH เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง - Daniel Arnon,

นักวิทย์คิดค้น by kruJaa

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?