පාපාන්දරින් , ඉස්කෝලෙට, පැන්ටු, කරත්තෙන්.

ගීතයේ පද කොටස් පිළිවෙලින් ගළපමු

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?