1 - 8 - -7, 9 - 2 - 7, (-3) - 7 - -10, (-4) - (-5) - 1, 3 - (-2) - 5, 3 - (-11) - 14, (-6) - (-8) - 2, (-12) - (-8) - -4, 15 - 15 - 0, (-17) -17 - -34,

หากัน..จนเจอ

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?