1) පිරිසිඳු අලුත් ගුණ දායක එළවළු,පලතුරු,මල් වර්ග ලබාගත හැකි විශ්වාසවන්ත ම ස්ථානය වන්නේ, a) සුපිරි වෙළඳසල b) විදෙස් වෙළඳපොළ c) ගෙවත්ත 2) තමන්ට අවශ්‍ය දේ තමන් විසින් ම වගා කොට පරිභෝජනයට හුරුවීමෙන් ලැබෙන දේවල් සම්බන්ධ අසත්‍ය ප්‍රකාශය තෝරන්න. a) මානසික සුවය b) මුදල් වැඩියෙන් වය වීම c) ස්වයං අභිමානය 3) අපට සංස්කෘතිය තුලින් දයද වී ඇති ඇති වගාව වන්නේ, a) තේ b) කෝපි c) වී 4) ගෙවතේ සුන්දරත්වය රැක ගැනීමට නොකළ යුතු දෙයකි. a) මල් වැවීම b) කසල තැන තැන දැමීම c) කසල නිසි පරිදි බැහැර කිරීම 5) ගෙවත්තේ වගා කර ඇති වැල් වර්ගයකි. a) මුකුණුවැන්න b) බණ්ඩක්කා c) කරවිල 6) ගෙවත්තේ වගා කර ඇති ඖෂධීය ශාකයකි a) ඉඟුරු b) නිවිති c) වම්බටු 7) ගෙවත්තේ වගා කර ඇති පලා වර්ග දෙකකි. a) සාරණ,කැරට් b) ගෝවා,බතල c) ගොටුකොළ,මුකුණුවැන්න 8) වැඩි පරතරයක් සහිතව සිටුවිය යුතු බෝගයකි. a) මිරිස් b) වම්බටු c) පොල් 9) බෝග වගාව සඳහා යෙදීමට සුදුසු ම පොහොර වර්ගයක් වන්නේ, a) යූරියා b) නිල්කැට c) කාබනික පොහොර 10) කාබනික පොහොර සකස් කර ගැනීම සඳහා යොදා ගතහැකි දෙයක් නොවේ a) ගොම b) පොලිතින් උර c) ගිනිසීරියා කොළ

ගෙවත්ත (පරිසරය) 5 ශ්‍රේණිය

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?