1) திண்மநிலைச் சாதன செலுத்தி (SSD Drive) a) காந்த ஊடகத் தேக்கச் சாதனங்கள் (Magnetic media devices) b) ஒளியியல் ஊடகச் சாதனங்கள் (Optical media devices) c) திண்ம நிலையில் உள்ள ஊடகச் சாதனங்கள் (Solid state devices) 2) நெககிழ் வட்டு (Floppy Disk) a) காந்த ஊடகத் தேக்கச் சாதனங்கள் (Magnetic media devices) b) ஒளியியல் ஊடகச் சாதனங்கள் (Optical media devices) c) திண்ம நிலையில் உள்ள ஊடகச் சாதனங்கள் (Solid state devices) 3) இறுவட்டுக்கள்(CD) a) காந்த ஊடகத் தேக்கச் சாதனங்கள் (Magnetic media devices) b) ஒளியியல் ஊடகச் சாதனங்கள் (Optical media devices) c) திண்ம நிலையில் உள்ள ஊடகச் சாதனங்கள் (Solid state devices) 4) இலக்கமுறைப் பல்திறவாற்றல் வட்டுகள் (DVD) a) காந்த ஊடகத் தேக்கச் சாதனங்கள் (Magnetic media devices) b) ஒளியியல் ஊடகச் சாதனங்கள் (Optical media devices) c) திண்ம நிலையில் உள்ள ஊடகச் சாதனங்கள் (Solid state devices) 5) பளிச்சீட்டு செலுத்தி (Pen Drive) a) காந்த ஊடகத் தேக்கச் சாதனங்கள் (Magnetic media devices) b) ஒளியியல் ஊடகச் சாதனங்கள் (Optical media devices) c) திண்ம நிலையில் உள்ள ஊடகச் சாதனங்கள் (Solid state devices) 6) நினைவக அட்டை (Memory Card) a) காந்த ஊடகத் தேக்கச் சாதனங்கள் (Magnetic media devices) b) ஒளியியல் ஊடகச் சாதனங்கள் (Optical media devices) c) திண்ம நிலையில் உள்ள ஊடகச் சாதனங்கள் (Solid state devices) 7) வெளி வன்வட்டு (External Hard Disk) a) காந்த ஊடகத் தேக்கச் சாதனங்கள் (Magnetic media devices) b) ஒளியியல் ஊடகச் சாதனங்கள் (Optical media devices) c) திண்ம நிலையில் உள்ள ஊடகச் சாதனங்கள் (Solid state devices) 8) காந்த நாடாக்கள்(Magnetic Tape) a) காந்த ஊடகத் தேக்கச் சாதனங்கள் (Magnetic media devices) b) ஒளியியல் ஊடகச் சாதனங்கள் (Optical media devices) c) திண்ம நிலையில் உள்ள ஊடகச் சாதனங்கள் (Solid state devices) 9) உள் வன்வட்டு (Internal Hard Disk) a) காந்த ஊடகத் தேக்கச் சாதனங்கள் (Magnetic media devices) b) ஒளியியல் ஊடகச் சாதனங்கள் (Optical media devices) c) திண்ம நிலையில் உள்ள ஊடகச் சாதனங்கள் (Solid state devices) 10) புளு றே வட்டுகள் (Blue Ray Disks) a) காந்த ஊடகத் தேக்கச் சாதனங்கள் (Magnetic media devices) b) ஒளியியல் ஊடகச் சாதனங்கள் (Optical media devices) c) திண்ம நிலையில் உள்ள ஊடகச் சாதனங்கள் (Solid state devices)

தேக்கச் சாதனங்கள் (Storage Devices) By MSM.Zahir,KM/KM/Shams Central College.

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?