1) ข้อใด คือ ศาสนบุคคลของศาสนาพุทธ a) พระสงฆ์ b) บาทหลวง c) อิหม่าม d) พราหมณ์ 2) ข้อใด คือ ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม a) วัด b) โบสถ์คริสต์ c) มัสยิด d) เทวสถาน 3) ข้อใด คือ ศาสนวัตถุของศาสนาคริสต์ a) พระพุทธรูป b) ไม้กางเขน c) เจดีย์ d) เทวรูป 4) ข้อใด คือ คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม a) พระไตรปิฎก b) ไบเบิล c) อัลกุรอาน d) พระเวท 5) ข้อใดเป็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อศาสนสถาน a) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย b) ส่งเสียงดัง c) แสดงความเคารพ d) ช่วยกันดูแลรักษา

สนุกไปกับองค์ประกอบของศาสนา

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?