1) මෙම ක්ෂුද්‍ර ජීවියා කුමන ක්ෂුද්‍ර ජීවියෙක්ද? a) බැක්ටීරියා b) පරමීසියම් c) ඇමීබා d) යීස්ට් 2) මුල් වරට ක්ෂුද්‍ර ජීවින් නිරීක්ෂණය කරන ලද්දේ කුමන වර්ෂයේදීද? a) 1655 b) 1668 c) 1674 d) 1589 3) ක්ෂ්ද්‍ර ජීවීන් මගින් කරන ලබන කර්මාන්ත වනුයේ a) යෝගට් නිෂ්පාදනය b) කොහු කර්මාන්තය c) බේකරි නිෂ්පාදනය d) ඉහත සියල්ලම 4) දිලීර මගින් සිදුවන රෝගයකි? a) අළුහම් b) ලාදුරු c) ඩෙOගු d) උණ

පළමු පාඩම

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?