1) รัชกาลที่ 1 ทรงตัดสินใจย้ายราชธานี เพราะอะไร a) ที่ตั้งกรุงธนบุรีถูกน้ำเซาะตลิ่งพังอยู่เสมอ b) พระราชวังเดิมยังดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่พอ c) กรุงธนบุรีไม่มีทางออกที่ไปสู่ทะเล d) ย้ายเพราะอยากเปลี่ยนบรรยากาศเฉยๆ 2) กรุงธนบุรีเป็นราชธานีของไทย รวมเป็นเวลากี่ปี a) 14 ปี b) 15 ปี c) 16 ปี d) 17 ปี 3) ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง a) มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านออกสู่ทะเลอ่าวไทย b) ไม่มีลมมรสุมพัดผ่าน c) เป็นศูนย์รวมของการขยายตัวด้านวัฒนธรรม d) ศูนย์กลางของอาณาจักรมีเส้นทางออกสู่ทะเล 4) กรมเมือง(เวียง) มีหน้าที่อะไร a) ดูแลความสงบเรียบร้อย คดีความ b) ดูแลพระราชวัง พระราชพิธี คดีความในเขต c) ดูแลเงินแผ่นดิน ติดต่อกับต่างประเทศ d) รักษานาหลวง เก็บหางข้าวค่านา 5) กรมวัง มีหน้าที่อะไร a) ดูแลเงินแผ่นดิน ติดต่อกับต่างประเทศ b) รักษานาหลวง ติดต่อกับต่างประเทศ c) ดูแลพระราชวัง พระราชพิธี คดีความในเขตวัง d) ดูแลความสงบเรียบร้อย คดีความ 6) กรมท่า(คลัง) มีหน้าที่อะไร a) รักษานาหลวง เก็บหางข้าวค่านา b) ดูแลเงินแผ่นดิน ติดต่อกับต่างประเทศ c) ดูแลพระราชวัง พระราชพิธี คดีความในเขต d) ดูแลความสงบเรียบร้อย คดีความ 7) กรมนา มีหน้าที่อะไร a) ดูแลพระราชวัง พระราชพิธี คดีความในเขต b) ดูแลเงินแผ่นดิน ติดต่อกับต่างประเทศ c) ดูแลความสงบเรียบร้อย คดีความ d) รักษานาหลวง เก็บหางข้าวค่านา 8) ข้อใดเป็นลักษณะการค้ากับต่างประเทศในสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น a) เป็นการผูกขาดโดยขุนนางระดับสูง b) เป็นการผูกขาดโดยพระคลังสินค้า c) เป็นการค้าเสรีโดยไม่กีดกันชาวต่างชาติ d) เป็นการค้าเสรีภายใต้การควบคุมของขุนนาง 9) ข้อใดเป็นสนธิสัญญาการค้าฉบับแรกระหว่างไทยกับประเทศในตะวันตก a) สนธิสัญญาบรุค b) สนธิสัญญาครอว์ฟอร์ด c) สนธิสัญญาเบอร์นีย์ d) สนธิสัญญาเบาว์ริง 10) ข้อใดไม่ใช่ชนชั้นในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น a) พระราชวงศ์ b) ขุนนาง c) พระภิกษุสงฆ์ d) ภิกษุณี 11) ระบบศักดินาส่งผลต่อสังคมไทยสมัยอยุธยา และรัตนโกสินทร์ตอนต้นอย่างไร a) เกิดการแบ่งอำนาจการปกครอง b) เกิดระบบการควบคุมการใช้แรงงาน c) เกิดระบบชนชั้นในสังคมไทย d) เกิดการกระจายถือครองที่ดิน 12) สงครามใหญ่ระหว่างสยามกับพม่าในสมัยรัชกาลที่ 1 คือสงครามใด a) สงครามเจ็ดทัพ b) สงครามแปดทัพ c) สงครามเก้าทัพ d) สงครามสิบทัพ 13) วีรสตรีสองท่านที่สู้รบกับพม่า และรักษาเมืองไว้ได้คือ a) ท้าวเทพกษัตรี b) ท้าวศรีสุนทร c) ถูกทั้งข้อ a และ b d) ไม่มีข้อใดถูก 14) กระฎุมพี หมายถึง a) ชนชั้นกลาง b) พ่อค้า c) นายทุน d) ถูกทุกข้อ 15) ข้อใดไม่ใช่วิธีการรักษาความมั่นคงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ a) การใช้แสนยานุภาพทางทหาร b) การให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล c) การเจรจาทางการทูต d) ไม่มีข้อใดถูก

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?