1) 1 กิโลกรัม เบากว่า.......... จงเติมคำในช่องว่าง a) 10ขีด b) 1,000กรัม c) 900กรัม d) 15ขีด 2) สิ่งใดหนักที่สุด a) แตงกวาหนัก500กรัม b) ทุเรียนหนัก1.5กิโลกรัม c) เสาร์หนัก54กิโลกรัม d) พริกหนัก3ขีด 3) ผลบวกของ 8กิโลกรัม5ขีด กับ 3กิโลกรัม7ขีด เท่ากับเท่าไหร่ a) 11กิโลกรัม5ขีด b) 12กิโลกรัม3ขีด c) 10กิโลกรัม6ขีด d) 12กิโลกรัม2ขีด 4) ข้อใดเป็นหน่วยการชั่งทั้งหมด a) กิโลกรัม ขีด กรัม b) เมตร กิโลกรัม ขีด c) ตาราเมตร เมตร กิโลเมตร d) กรัม ขีด กิโลเมตร 5) ข้อใดถูกต้อง a) 3ขีด เบากว่า 400กรัม b) 1กิโลกรัม หนักกว่า 9ขีด c) 300กรัม เบากว่า 2ขีด d) 2กิโลกรัม หนักกว่า 20ขีด

การชั่ง ป.3

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?