1) Siya ay may malubhang sakit at namatay. a) Martha b) Maria c) Lazarus d) Jesus 2) Ito ay paraan ng mga taga-Ehipto upang ang katawan ng tao o hayop ay mapreserved o mapanatili ng 70 araw pagkatapos itong mamatay. a) cremation b) paglalamay c) paglilibing d) mummification 3) Ang magkakapatid sa ating kuwento ay sina_____________________. a) Martha, Manuel at Lazarus b) Martha, Maria at Lazarus c) Martha, Maria at Marcus d) Marian, Maria at Lazarus 4) Saang nayon nakatira ang magkakapatid? a) Betania b) Betlehem c) Babelonia d) Judea 5) Ilang araw ng patay si Lazarus nang dumating si Jesus sa kanilang lugar? a) 2 araw b) 3 araw c) 4 na araw d) 5 araw

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?