நன்மை தரும் இனிய சொற்கள் இருக்கும்போது அவற்றைப் பயன் படுத்தாமல் , தீமையை ஏற்படுத்தும் கடுஞ்சொற்களால் பேசுவது, கனி இருக்கும் போது காயைப் பறித்துத் தின்பதற்கு ஒப்பாகும்,

திருக்குறள் - (இனிய உளவாக)

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?