අභ්‍යන්තර ආචයන උපාංග: අභ්‍යන්තර දෘඩ තැටිය Internal Hard Disk , බාහිර ආචයන උපාංග: බාහිර දෘඩ තැටිය External Hard Disk, සංගත තැටිය CD, සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටිය DVD, බ්ලූ රේ තැටිය Blue Ray Disk, පෑන් ධාවකය Pen drive, මතක කාඩ්පත් Memory card, සුනම්‍ය තැටිය Floppy Disk, චුම්භක පටිය Magnetic tape, Zip disk, Jazz disk,

ආචයන උපාංග | ICT Grade 6 - 9 |සිංහල මාධ්‍යය | සැකසුම - සෙව්වන්දි වැලිකන්න

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?