1) สมเด็จพระเจ้าตากสินครองราชย์ระหว่างพ.ศ.ใด? a) 2324-2399 b) 2325-2340 c) 2310-2325 2) ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงพระนามว่าอะไร? a) พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีฯ b) พระยาสุรสิงหนาท c) พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย d) พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 3) สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่เท่าไหร่? a) 6กรกฎาคม2352 b) 6เมษายน2324 c) 6เมษาคม2535 d) 6เมษายน2535 e) 6กรกฎาคม2324 4) เพราะเหตุใดร.1จึงตัดสินใจย้ายราชธานีมาที่กรุงเทพ  a) บริเวณกรุงธนบุรีไม่ถูกน้ำกัดเซาะตลิ่ง b) เบื่อวิวที่เก่าอยากได้วิวใหม่สวยๆ c) บริเวณกรุงธนบุรีน้ำกัดเซาะตลิ่งพังเสมอ d) บริเวณใหม่ไม่มีแม่น้ำ 5) วัดใดที่พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าให้สร้างขึ้น a) วัดโพธิ์ b) วัดพระเก้ว c) วัดอรุณ d) วัดพระแก้ว e) วัดโพทิ์ f) วัดอรุน 6) ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของรัตนโกสินทร์ตอนต้น a) มีที่ตั้งในทางยุทธศาสตร์ไม่เหมาะสม b) ไม่มีแม่น้ำ c) เป็นศูนย์กลางการค้า d) เป็นบริเวณที่มีน้ำมันเยอะ 7) สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นปกครองแบบใด a) ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข b) สมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข c) พ่อปกครองลูก d) ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 8) การจัดการการปกครองหัวเมืองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีลักษณะอย่างไร a) วัง>หัวเมือง>หัวเมืองชั้นใน>หัวเมืองชั้นกลาง b) เวียง>วัง>คลัง>นา c) หัวเมืองชั้นใน>หัวเมืองชั้นนอก>เมืองประเทศราช d) หัวเมืองชั้นนอก>หัวเมืองชั้นกลาง>หัวเมืองชั้นไกล 9) รายได้ส่วนมากของรัตนโกสิทร์ตอนต้นได้มาจากการทำอะไร a) ปล้นเรือค้าขาย b) การทำการค้ากับต่างประเทศและการเก็บภาษี c) ขโมยจากประเทศเพื่อนบ้าน 10) ระบบศักดินาคืออะไร? a) ระบบความเท่าเทียมของทุกคน b) อํานาจปกครองที่นาคิดเป็นจำนวนไร่ต่างกันตามศักดิ์ c) ระบบปกครองโฉนดบ้าน

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?