1) ข้อใดอธิบายความหมาย kata kerja (คำกริยา) ได้ถูกต้อง a) คำที่แสดงการกระทำของคำนามและสรรพนาม b) การกระทำของประธานในประโยคว่าทำอะไร c) เป็นคำหลัก ในการสร้างกริยาวลี d) ถูกทุกข้อ 2) คำในข้อใดเป็นคำกริยาที่เติมหน่วยคำเติม (imbuhan) แล้ว ยังคงความหมายเดิม a) melompat b) menyanyi c) mendapatkan d) A dan B betul 3) คำในข้อใดเป็นการผัน meN- ได้ถูกต้อง a) memmasak b) menlari c) menrayu d) mengunci 4) คำในข้อใดเป็นการผัน beR- ได้ถูกต้อง a) belajar b) berrasa c) berrambut d) berajar 5) การผัน meN- กับ pegang ข้อใดถูกต้อง a) mepegang b) mempegang c) memegang d) menggang 6) การผัน meN- กับ soal ข้อใดถูกต้อง a) mensoal b) menyoal c) mesoal d) mengsoal

กิจกรรม เรื่อง คำกริยา

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?