1) ข้อใดอธิบายความหมาย kata kerja (คำกริยา) ได้ถูกต้อง a) คำที่แสดงการกระทำของคำนามและสรรพนาม b) การกระทำของประธานในประโยคว่าทำอะไร c) เป็นคำหลัก ในการสร้างกริยาวลี d) ถูกทุกข้อ 2) คำที่สามารถสร้างคำกริยาด้วยการเติมหน่วยคำเติม (imbuhan) ยกเว้นข้อใด a) kata nama (คำกริยา) b) kata kerja (คำกริยา) c) kata tugas (คำบอกหน้าที่) d) kata adjektif (คำคุณศัพท์) 3) ข้อใดเป็นคำกริยาแท้ที่ไม่ได้ผ่านการเติมหน่วยคำเติมทุกคำ a) tidur, makan, minum b) cakap, angkat, menidurkan c) datang, ketuk, tersepak d) menyanyi, melompat, bermain 4) คำในข้อใดเป็นคำกริยาที่เติมหน่วยคำเติม (imbuhan) แล้ว ยังคงความหมายเดิม a) melompat b) menyanyi c) mendapatkan d) A dan B betul 5) คำในข้อใดเป็นคำกริยาที่เติมหน่วยคำเติม (imbuhan) แล้ว ทำให้เกิดความหมายใหม่ a) menidurkan b) menendang c) mengangkat d) bermain 6) คำในข้อใดเป็นการผัน meN- ได้ถูกต้อง a) memmasak b) menlari c) menrayu d) mengunci 7) คำในข้อใดเป็นการผัน beR- ได้ถูกต้อง a) belajar b) berrasa c) berrambut d) berajar 8) การผัน meN- กับ pegang ข้อใดถูกต้อง a) mepegang b) mempegang c) memegang d) menggang 9) การผัน meN- กับ soal ข้อใดถูกต้อง a) mensoal b) menyoal c) mesoal d) mengsoal 10) ข้อใดเป็นการผันหน่วยคำเติม meN- เปลี่ยนเป็น meng- ทุกคำ a) mengaca, mengelak, mengikut b) mengelak, mengecat, mengebom c) mengajar, mengesyor, menghantar d) menghidupkan, mengajarkan, mengeluarkan

แบบทดสอบเล่มที่ 3 คำกริยา

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?