சரி : பெற்றோருக்கு எப்போதும் வணக்கம் கூறுவேன், வெளியே செல்ல சம்மதம் கேட்பேன், கால்மேல் கால்போட்டு அமர மாட்டேன், தாத்தா கூறும் அறிவுரையைக் கேட்பேன், பிழை: குடும்ப உருப்பினர்களிடம் உயர்ந்த தொனியிலே பேசுவேன், செய்த தவற்றுக்கு மன்னிப்புக் கேட்க மாட்டேன், உடன்பிறப்புகளை மரியாதையுடன் அழைக்க மாட்டேன், அம்மாவிற்கு உதவமாட்டேன்,

மரியாதை

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?