1) ผลไม้ a) 水果 b) 苹果 c) 芒果 2) อย่างไร a) 什么 b) 怎么 c) 这么 3) ทอน a) 给 b) 来 c) 找 4) ขาย a) 买 b) 卖 c) 实 5) ยัง a) 还 b) 分 c) 吧 6) เงินหยวน a) 分 b) 毛 c) 元 7) ครึ่งกิโลกรัม a) 斤 b) 近 c) 听 8) อย่างอื่น a) 谢的 b) 列的 c) 别的 9) ทั้งหมด a) 便宜 b) 一共 c) 多少 10) แพง a) 贵 b) 块 c) 便宜

ทบทวนศัพท์จีน

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?