1) நீர் 2) கேணி 3) பொட்டு 4) தேள் 5) வெண்டை 6) கெண்டை 7) சங்கு 8) பெட்டி 9) வேல்

தமிழ் மொழி

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?