1) ถ้าฟังก์ชันเป็นลำดับที่มีโดเมนเป็น { 1, 2, 3, … } เรียกว่า a) ลำดับอนันต์ b) ลำดับจำกัด 2) ถ้าฟังก์ชันเป็นลำดับที่มีโดเมนเป็น { 1, 2, 3, …, n } เรียกว่า a) ลำดับอนันต์ b) ลำดับจำกัด 3) 2 , 4 , 6 , 8 ,10 , ... อยากทราบว่าพจน์ที่15 ของลำดับเลขคณิตนี้คือจำนวนใด a) 28 b) 30 c) 31 d) 32 4) 5 , 9 , 13 , 17 , … , 25 จากลำดับที่กำหนดให้ จำนวนที่หายไปคือจำนวนใด a) 21 b) 22 c) 20 d) 23 5) ลำดับเลขคณิต 25 , 22 , 19 , ... , 1 จงหาว่าลำดับเลขคณิตนี้มีทั้งหมดกี่พจน์ a) 11 b) 10 c) 9 d) 8 6) ลำดับเลขคณิต 64 , 56 , 48 , 40 , 32 , 24 , ... พจน์ที่ 10 ของลำดับเลขคณิตนี้คือจำนวนใด a) 8 b) 0 c) -8 d) -16 7) A , 27 , 32 , 37 , 42 ค่าของ A มีค่าเป็นเท่าใด a)  25 b) 24 c) 23 d) 22 8) 176 เป็นพจน์ที่เท่าไหร่ของลำดับเลขคณิต 1 , 6 , 11 , ... a) 36 b) 37 c) 38 d) 39 9) จงหาว่าลำดับเลขคณิต 100 , 97 , 94 , 91 , ... , 7 มีจำนวนกี่พจน์ a) 31 b) 32 c) 33 d) 34 10) 49 , 56 , a , b , 77 , ... , 105 จากลำดับข้างต้น จงหาค่า a + b a) 130 b) 131 c) 132 d) 133

ลำดับและลำดับเลขคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 By ครูมาร์ค

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?