1) หมองเศร้า a) เสียงจัตวา เสียงโท b) เสียงโท เสียงสามัญ c) เสียงโท เสียงโท 2) เรี่ยราย a) เสียงจัตวา เสียงโท b) เสียงโท เสียงสามัญ c) เสียงโท เสียงโท 3) หุ่นยนต์ a) เสียงเอก เสียงสามัญ b) เสียงโท เสียงสามัญ c) เสียงโท เสียงโท 4) แม่เหล็ก a) เสียงจัตวา เสียงโท b) เสียงโท เสียงเอก c) เสียงโท เสียงโท 5) เอื้อเฟื้อ a) เสียงจัตวา เสียงโท b) เสียงโท เสียงสามัญ c) เสียงโท เสียงตรี 6) แห้งแล้ง a) เสียงโท เสียงตรี b) เสียงโท เสียงสามัญ c) เสียงโท เสียงโท 7) ฟุ้งเฟื้อ a) เสียงตรี เสียงตรี b) เสียงโท เสียงสามัญ c) เสียงโท เสียงโท 8) น้ำด่าง a) เสียงจัตวา เสียงโท b) เสียงตรี เสียงเอก c) เสียงโท เสียงโท 9) ไตร่ตรอง a) เสียงเอก เสียงสามัญ b) เสียงโท เสียงสามัญ c) เสียงโท เสียงโท 10) ต้วมเตี้ยม a) เสียงจัตวา เสียงโท b) เสียงโท เสียงสามัญ c) เสียงโท เสียงโท 11) เกี่ยวข้าว a) เสียงจัตวา เสียงโท b) เสียงเอก เสียงโท c) เสียงโท เสียงโท 12) ก็อกน้ำ a) เสียงจัตวา เสียงโท b) เสียงโท เสียงสามัญ c) เสียงตรี เสียงตรี 13) ขัดข้อง a) เสียงเอก เสียงโท b) เสียงโท เสียงสามัญ c) เสียงตรี เสียงตรี 14) พระร่วง a) เสียงจัตวา เสียงโท b) เสียงโท เสียงสามัญ c) เสียงตรี เสียงโท 15) พลิกฟื้น a) เสียงจัตวา เสียงโท b) เสียงโท เสียงสามัญ c) เสียงตรี เสียงตรี

ป.๔ วรรณยุกต์

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?