1) อิทธิบาท4 มีความหมายว่าอย่างไร a) ฐานหรือหนทางสู่ความสำเร็จ b) ความดีความชั่ว c) ความงามทุกประการ d) ความชั่วทั้ง4 2) อิทธิบาท4 มีกี่ประการ a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 3) ฉันทะ มีความหมายว่าอย่างไร a) ความเพียร b) ความคิด c) ความพอใจ d) ความไตร่ตรอง 4) วิริยะ มีความหมายว่าอย่างไร a) ความพอใจ b) ความคิด c) ความไตร่ตรอง d) ความเพียร 5) จิตตะ มีความหมายว่าอย่างไร a) ความเพียร b) ความไตร่ตรอง c) ความพอใจ d) ความคิด 6) วิมังสา มีความหมายว่าอย่างไร a) ความไตร่ตรอง b) ความพอใจ c) ความเพียร d) ความคิด 7) "สำลีตั้งใจเรียน และขยันอ่านหนังสือเป็นประจำ จึงทำให้สำลีได้เกรดเฉลี่ยสูงในทุกรายวิชา" ข้อความนี้ตรงกับหลักธรรมใดของอิทธิบาท4 a) ฉันทะ b) วิริยะ c) จิตตะ d) วิมังสา 8) "ถึงสมศรีจะไม่ร่ำรวยเงินทอง แต่สมศรีก็มีความพึงพอใจและมีความสุขในทุกๆวัน" ข้อความนี้ตรงกับหลักธรรมใดของอิทธิบาท4 a) ฉันทะ b) วิริยะ c) จิตตะ d) วิมังสา 9) "สำรวยทำงานด้วยความรอบคอบเสมอ และใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาเสมอ"ข้อความนี้ตรงกับหลักธรรมใดของอิทธิบาท4 a) ฉันทะ b) วิริยะ c) จิตตะ d) วิมังสา 10) "สมหมายตั้งใจอยู่กับการทำงานเสมอ โดยที่จิตใจไม่เคยฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปไหน"ข้อความนี้ตรงกับหลักธรรมใดของอิทธิบาท4 a) ฉันทะ b) วิริยะ c) จิตตะ d) วิมังสา

อิทธิบาท4 6/11

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?