ศูนย์ - ศูนย์, หนึ่ง - หนึ่ง, สอง - สอง, สาม - สาม, สี่ - สี่, ห้า - ห้า, หก - หก, เจ็ด - เจ็ด, แปด - แปด, เก้า - เก้า,

จับคู่ตัวเลขกับจำนวน

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?