භවති - भवति , භවත: - भवत:, භවන්ති - भवन्ति, භවසි - भवसि, භවථ: - भवथ:, භවථ - भवथ, භවාමි - भावामि, භවාව: - भवाव:, භවාම: - भवाम:, ලට් ලකාර පරස්මෛ පද(භූ)ධාතුව - लट् लकार परस्मयि पद,

පද හදමු +අත්තනයාලේ අරියජෝති හිමි, ලට් පරස්මෛ පද

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?