การรู้จักวางเฉย ทำใจเป็นกลาง - เมตตา, ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ - กรุณา, ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ พรหมวิหารเป็นหลักธรรมสำหรับทุกคน - มุทิตา, ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี - อุเบกขา, ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข - พรหมวิหาร,

เกมส์พรหมวิหาร4

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?