1) ข้อใด ไม่ จัดเป็นระบบนิเวศ a) บ่อน้ำที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เต็ม b) สนามหญ้าและสระน้ำหน้าโรงเรียน c) สนามกีฬาในโรงพละ d) อุทยานแห่งชาติและป่าสงวน 2) ระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุด คือ a) ขอนไม้ b) ทะเล c) ทุ่งหญ้า d) โลกของสิ่งมีชีวิต 3) ปลวกมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ คือมีหน้าที่เป็น a) ผู้ผลิต b) ผู้บริโภค c) ผู้ย่อยสลาย d) เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 4) สิ่งมีชีวิตชนิดใดที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศมากที่สุด a) b) c) d) 5) ข้อใดคือห่วงโซ่อาหาร a) b) c) d) 6) สิ่งมีชีวิตนี้มีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตเป็นแบบใด a) แบบพึ่งพา b) แบบปรสิต c) แบบผู้ล่า d) แบบได้ประโยชนร่วมกัน 7) สิ่งมีชีวิตนี้มีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตเป็นแบบใด a) แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน b) แบบอิงอาศัย c) แบบพึ่งพา d) แบบปรสิต 8) หากพลังงานเริ่มต้นจากปิรามิดนี้มีจำนวน 500 kcal พลังงานที่ถูกถ่ายทอดไปยังเหยี่ยว จะเหลือเท่าไร a) 500 kcal b) 50 kcal c) 5 kcal d) 0.50 kcal 9) ข้อใดคือความหมายของระบบนิเวศ a) สถานที่ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ b) สิ่งต่างๆ ที่อยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิต c) กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันในแต่ละแห่ง d) ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่เดียวกัน

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?