1) ปางที่พุทธแสดงธัมมจักกัปวัตนสูตรว่าด้วยอริยสัจ 4 แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5 a) b) c) d) e) f) 2) ปางที่พระพุทธเจ้ารำพึงว่า หลักธรรมที่คนทั่วๆไปยากที่จะเข้าใจได้ a) b) c) d) e) f) 3) ผู้ที่ทำนายพระลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะว่าจะเป็นศาสดาเอกของโลก a) โกณธัญญะ b) วับปะ c) ภัททิยะ d) มหานามะ e) อัสสชิ f) พระเจ้าพิมพิสดาร 4) เป็นภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา a) พระนางเขมาเถรี b) หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย c) พระนางโคตมีเถรี d) นางพราหมณี e) แม่ชีเทเรซา f) แม่ชีศันสนีย์ 5) วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา a) วัดพระเวฬุวัน b) วันพระแก้ว c) วัดมหาธาตุ d) วัดโพธิ์ e) วัดพระปฐมเจดีย์ f) วัดพระแก้ว

เกมส์โชว์พุทธประวัติ

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?