1) Pokok ajaran kitab Zabur, berisi tentang .... a) Zikir, nasihat dan hikmah b) Nasihat, perdagangan dan peperangan c) Zikir, cerita nabi dan perdagangan d) Nikmat surga dan siksa neraka 2) Ayat al quran yang menunjukan bahwa kitab zabur diturunkan kepada nabi Daud as adalah surah …. a) Al-Isra ayat 2 b) Al-Isra ayat 55 c) As-syura ayat 7 d) As-syura ayat 21 3) Semua kitab suci yang Allah turunkan mengajarkan .... a) Perintah agama b) Syariat islam c) Ketauhidan d) beribadah 4) Nabi Musa as menerima kitab.... Perintah untuk menyucikan hari sabtu adalah oerintah yang terdapat pada kitab ….  Perintah untuk menyucikan hari sabtu adalah oerintah yang terdapat pada kitab …. a) Taurat b) Injil c) Jabur d) Perjanjian lama 5) Ketika terjadi perdebatan tentang kebenaran masing-masing kitab suci, sikap yang tidak boleh diperlihatkan oleh seorang muslim adalah... a) Membiarkan perbedaan tersebut karena merupakan Rahmat Allah SWT b) Mengembalikan permasalahan tersebut kepada Alquran dan hadist c) Mencari akar masalah dan menggali sumber kebenaran kepada ahlinya d) Memancing suasana agar makin ramai perdebatannya 6) Berikut ini yang termasuk perilaku orang beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. kepada para nabi-Nya adalah... a) Hanya meyakini satu kitab suci saja b) Berlomba-lomba untuk mempertahankan kebenaran masing-masing c) Mengimani keberadaan semua kitab suci, tetapi hanya menjalankan isi kitab suci yang diyakininya saja d) Menyeleksi isinya kemudian menjalankan yang dianggap mudah untuk diamalkan 7) Berikut merupakan keistimewaan al-Quran kecuali …. a) sangat terjaga keasliannya b) terdapat keindahan gaya bahasa c) Isi dan kandungannya bersifat universal d) Al-Quran merupakan hukum penghabisan yang tidak kekal 8) Ayat al-quran yang menyatakan bahwa kitab Al-Quran tidak terdapat keraguan adalah …. a) QS Al-Baqarah ayat 2 b) QS Al-Maidah ayat 13 c) QS Al-Baqarah 13 d) QS Al Maidah ayat 18 9) Yang bukan kandungan dari injil adalah ..... a) Menjelaskan bahwa Tuhan itu ada tiga b) Perintah mengesakan allah c) Membenarkan kitab taurat d) Menjelaksan bahwa kelak akan datang kembali rasul setelah nabi isa as 10) Wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul, tetapi tidak wajib disampaikan atau diajarkan kepada umat manusia berupa lembaran-lembaran dinamakan .... a) Kitab ajaran b) Suhuf c) buku d) Kitab kuning 11) Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama... a) 20 tahun 2 bulan 22 hari b) 2 tahun 2 bulan 22 hari c) 22 tahun 2 bulan 20 hari d) 22 tahun 2 bulan 22 hari 12) Mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan wahyu kepada para Rasul-Nya berupa kitab-kitab sebagai pedoman hidup ummatnya adalah pengertian dari . . . . a) Iman kepada kitab-kitab Allah b) Tawakkal kepada kitab-kitab Allah c) Kufur kepada kitab-kitab Allah d) Iman kepada Allah 13) ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ Ayat Al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa kitab Al-Qur'an tidak ada . . . . di dalamnya a) Keraguan b) Kekerasan c) kebencian d) keanehan 14) Al-Qur'an secara bahasa artinya . . . . a) tulisan b) kitab c) lembaran d) bacaan 15) Fungsi utama kitab-kitab Allah adalah untuk . . a) dijadikan jimat b) dijadikan petunjuk c) dijadikan hiasan d) dijadikan hadiah 16) Dalam menyampaikan wahyu, Allah mengutus utusannya yang dinamakan . . . . a) WALIULLAH b) MALAIKAT c) RASULULLAH d) ULAMA 17) Kitab zabur dikenal juga dengan sebutan . . a) MAZMUR b) MAUKUR c) MANJUR d) MASYKUR 18) Berikut ini yang bukan termasuk cara mengimani kitab-kitab Allah adalah a) Meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab sebagai pedoman hidup manusia b) Meyakini kebenaran ajaran yang ada di dalamnya c) Menjadikan kitab sebagai mantra d) Meyakini bahwa kitab-kitab diturunkan kepada para rasul 19) Apabila kita tidak percaya kepada kitab-kitab Allah SWT maka termasuk orang . . . . a) KAFIR b) MUSYRIK c) MUKMIN d) MUSLIM 20) Meningkatkan iman kepada ALLAH merupakan salah satu hikmah dari..... a) hikmah bersuci b) hikmah berpuasa c) hikmah haji d) semua benar

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?