Napiši umanjenice sljedećih riječi :  kuća, mačka, potok. stol, Sljedeće imenice u jednini preoblikuj u množinu: cvijet, vjetar, dječak, svijet, Od navedenih imenica načini pridjeve: Luka, otac, majka, ovca, Dopuni glasovima ć ili č :   mijau_e, gu_e, trep_e, skaku_e, jau_e, ku_ni, Dopuni riječi glasovima đ ili dž : _ep, ro_ak, pi_ama, _ip, oru_e, zale_e, _ur_ica, _uro.

Izgovor i pisanje ije, je, č, ć, dž i đ

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?