1) Muzium Teknologi Melayu dibuka rasmi oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada a) 29 Januari 1988 b) 29 Februari 1988 c) 29 Mac 1988 d) 29 April 1988 e) 29 Mei 1988 2) Antara rumah tradisi kampong ayer yang dipamerkan di muzium ini adalah rumah .......... a) Rumah batu b) Rumah berlanggar c) Rumah kayu belian d) rumah daun nipah e) Rumah tungkup 3) .......... adalah sebuah pondok khas yang dibina oleh masyarakat berpadi di kawasan berhampiran sawah. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan padi yang baru dikatam. a) Lamin b) Rumah kayu c) Durong d) Rumah belah bumbung e) Stor beras 4) Peralatan ini digunakan sebagai salah satu cara untuk menangkap ikan. Namakan peralatan ini. a) Selambau b) Pukat c) Kirikan d) Rambat e) Lintau 5) Muzium Alat Kebesaran Diraja dibuka rasmi pada ........... a) 25 Julai 1992 b) 30 Oktober 1992 c) 01 Januari 1992 d) 30 September 1992 e) 15 Julai 1992 6) .......... digunakan sebagai kenaikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa Istiadat Perpuspaan pada 01 Ogos 1968. a) Kenderaan Perarakan Diraja b) Usongan Diraja c) Kereta Istimewa d) Kereta Usongan e) Kenderaan Khas Istiadat Perpuspaan 7) .......... adalah sejenis bujak atau lembing yang dihujungnya dihias dengan bendera pisang-pisang berwarna merah, manakala..........adalah sejenis utap. Alat Kebesaran Diraja ini melambangkan keberanian dan siap sedia untuk melindungi keamanan dan  keadilan negara. a) Sinipit, Taming b) Perisai, Bujak c) Sinipit, Utap d) Lembing, Perisai e) Taming, Sinipit 8) Apakah nama Muzium ini? a) Muzium Arkeologi Maritim  b) Muzium Perairan Brunei Darussalam c) Muzium Teknologi Maritim d) Muzium Maritim Brunei Darussalam e) Muzium Arkeologi Brunei 9) Kapal Karam Brunei merupakan satu penemuan yang penting dalam sejarah maritim Negara Brunei Darussalam kerana ianya menggambarkan peranan Brunei dalam perdagangan maritim dengan negara-negara luar pada akhir abad ke-15 sehingga awal abad ke-16 masihi. Pada tahun berapa ianya ditemui? a) 2002 b) 1999 c) 2000 d) 1995 e) 1997 10) Muzium Daerah Belait merupakan bekas tempat kediaman Penolong Residen British dan Pegawai Daerah Belait. Pada tahun berapa bangunan ini dibina? a) 1938 b) 1910 c) 1940 d) 1945 e) 1928 11) Model rumah ini dipamerkan di galeri Warisan Budaya, Muzium Daerah Belait. Rumah etnik puak apakah ini? a) Rumah Etnik Puak iban b) Rumah Etnik Puak Belait c) Rumah Etnik Puak Dusun d) Rumah Etnik Puak Bisaya e) Rumah Etnik Puak Tutong 12) Galeri Sukan Negara Brunei Darussalam dirasmikan oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri pada 7 April 2014. Di manakah letaknya galeri ini? a) Kompleks Sukan Berakas b) Kota Batu c) Jalan Dewan Majlis d) Stadium Negara Hassanal Bolkiah  e) Jalan Maulana, Kuala Belait 13) Awang Budiman merupakan maskot Sukan Asia Tenggara (Southeast Asian Games) ke-20 yang telah diadakan di Negara Brunei Darussalam pada tahun a) 1996 b) 1998 c) 1999 d) 2000 e) 2002 14) Nama Tasek Merimbun berasal daripada seorang wira dalam cerita lisan puak Dusun yang bernama Imbun. Tasek Merimbun ialah sebuah taman warisan yang terletak di ..  a) Daerah Belait b) Daerah Brunei Muara c) Daerah Temburong d) Daerah Tutong 15) Tasek Merimbun terkenal dengan air taseknya yang berwarna .......... disebabkan oleh proses semula jadi yang mana tannins meresap dari tumbuh-tumbuhan yang terjatuh ke dalam tasik. a) Hitam b) Hijau c) Biru d) Kuning e) Putih 16) Taman Arkeologi Kota Batu ialah tapak yang pertama diwartakan dibawah Akta ........, tahun 1967, Edisi Semakan 1984, 1991, 2002 a) Barang-Barang Bersejarah dan Harta Terpendam b) Barang-Barang lama dan Harta Terpendam c) Barang-Barang Purbakala dan Harta Tersembunyi d) Barang-Barang Warisan dan Harta Terpendam e) Barang-Barang Purbakala dan Harta Terpendam 17) Dipercayai sebagai tapak Ibu Kota Brunei Tua antara abad ke .......... masihi, Kota Batu juga berperanan sebagai pusat pentadbiran, pusat perdagangan dan pusat pemukiman utama Brunei pada ketika itu. a) 12-15 b) 14-17 c) 17-20 d) 7-10 e) 11-14 18) Seramik ini merupakan antara temuan yang diperolehi semasa kerja-kerja pengalian di Taman Arkeologi Kota Batu. Cuba teka nama dan zaman bila seramik ini di buat. a) Tembikar Kuning, Zaman Dinasti Ming 1368 - 1644 b) Tembikar Biru, Zaman Dinasti Ming 1368 - 1644 c) Tembikar Putih, Zaman Dinasti Ming 1368 - 1644 d) Tembikar Jed, Zaman Dinasti Ming 1368 - 1644 e) Tembikar Mutiara, Zaman Dinasti Ming 1368 - 1644

Kuiz Muziumku Warisanku

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?