1) Koji je prezent složenice glagola biti treće osobe jednine? a) sum b) est c) es d) estis e) sunt f) sumus 2) Koji od ovih gradova (naselja) u Hrvatskoj ne potječe iz antičkog doba? a) Sisak b) Vinkovci c) Šćitarijevo d) Karlovac e) Nin f) Pula 3) Prema kojoj / kojim deklinacijama se dekliniraju povratno - posvojne zamjenice? a) Prema 1. deklinaciji. b) Prema 4. deklinaciji. c) Prema 3. deklinaciji. d) Prema 2. deklinaciji. e) Prema 3. i 4. deklinaciji. f) Prema 1. i 2. deklinaciji. 4) Koja od ovih građevina nije tipična za Rimljane? a) Terme b) Bazilike c) Mauzoleji d) Slavoluci e) Pozorišta f) Polisi 5) Koji je imperfekt složenice glagola biti druge osobe množine? a) eratis b) erat c) eram d) erant e) eras f) eramus 6) Koji je pluskvamperfekt složenice glagola biti treće osobe jednine? a) fuerunt b) fuisti c) fuitis d) fuit e) fui f) fuimus 7) Koji je futur drugi složenice glagola biti prve osobe jednine? a) fueritis b) fueris c) fuerint d) fuerit e) fuero f) fuerimus 8) Kako se kaže:"sa mnom"? a) mecunt b) mecus c) mece d) mecunt e) meci f) mecum 9) Koje je najstarije rimsko naselje u Hrvatskoj? a) Sisak b) Vinkovci c) Nin d) Split e) Vukovar f) Dubrovnik 10) Kako se kaže: "s vama" ? a) vobisi b) vobisci c) vobiscum d) vobisimi e) vomisunt f) vobise 11) Koj je futur prvi složenice glagola biti druge osobe jednine? a) erimus b) eris c) erit d) erunt e) ero f) eritis 12) Koja ilirska plemena su živjela na području Hrvatske u doba Rimljana? a) Avari i Makedonci b) liburni I Dalmati c) Asteci i Francuzi d) Španjolci i Englezi e) Histri i Japodi f) Portugalci i Kartažani 13) Koji je dativ osobne zamjenice - ja? a) mei b) ego c) mecus d) mihi e) me f) meum 14) Koji je rimski car sagradio najveći rimski anfiteater u Hrvatskoj? a) Julie Cezar b) Tiberije c) August d) Klaudije e) Vespazijan f) Domicijan 15) Odaberi ispravan niz: a) noster, nostra, nostrum b) nostre, nostre, nosorum c) nostri, nostre, nosore d) tuus, tua, tutum e) tuus, tuta, tutum f) tuus, tua, tuum

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?