Create better lessons quicker
1) Dužina koja spaja središte i bilo koju točku kružnice je: a) POLUPRAVAC b) PROMJER c) POLUMJER 2) Zakrivljena crta koja omeđuje krug je: a) KRUŽNICA b) ŠESTAR c) PROMJER 3) Točka S označava: a) CENTAR b) SREDIŠTE c) SJECIŠTE 4) Plava dužina označava: a) PROMJER b) POLUMJER c) POLOVICU 5) Drugi naziv za promjer je: a) DIJAMETAR b) RADIJUS c) POLUMJER 6) Crvena dužina označava: a) DIJAMETAR b) PROMJER c) RADIJUS 7) Ako je promjer 6 cm, polumjer će biti: a) 12 cm b) 3 cm c) 6 mm 8) Točka koja označava središte pripada: a) KRUGU b) KRUŽNICI c) I KRUGU I KRUŽNICI 9) Krug je dio kakve plohe? a) ZAKRIVLJENE b) KRUŽNE c) RAVNE 10) Na slici je: a) KRUG b) KRUŽNICA c) KUGLA 11) Ako je polumjer 10 cm, promjer će biti: a) 20 cm b) 5 cm c) 15 cm 12) Kada crtamo kružnicu u šestar uzimamo duljinu... a) polumjera b) promjera c) ravnala 13) Promjer je: a) polumjer : 2 b) promjer x 2 c) polumjer x 2 14) Krug je: a) geometrijsko tijelo b) geometrijski lik c) kružnica 15) Ako je dijametar 8 cm, radijus će biti: a) 4 cm b) 16 cm c) 10 cm 16) Na slici je: a) KRUG b) KRUŽNICA c) KUGLA 17) Dužina koja prolazi središtem i spaja dvije točke kružnice je: a) POLUMJER b) RADIJUS c) PROMJER

14. 5. - PROMJER I POLUMJER

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives