Create better lessons quicker
Menggunakan perhubungan ruang dan masa - Kemahiran untuk menghuraikan perubahan parameter dengan masa., Mentafsir data - Proses memberi penerangan secara rasional tentang objek, peristiwa atau corak daripada maklumat yang dkumpul., Mendefinisi secara operasi - Proses untuk memberi definisi sesuatu konsep atau pemboleh ubah dengan menyatakan perkara yang boleh dilakukan dan diperhatikan., Mengawal pemboleh ubah - Pemboleh ubah merupakan faktor, keadaan atau perkara yang boleh mempengaruhi keputusan satu penyiasatan., Membuat hipotesis - Kemahiran membuat pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam sesuatu penyiasatan., Mengeksperimen - Kemahiran merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis dengan mengumpul dan mentafsir data bagi membuat kesimpulan daripada penyiasatan tersebut.,

Kemahiran Proses Sains (Tahun 4)

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives