Create better lessons quicker
bank - 银行 yín háng, law firm - 律师行 lǜ shī háng, banker - 银行家 yín háng jiā, secretary - 秘书 mì shū, manager - 经理jīng lǐ, hotel; restaurant - 酒店jiǔ diàn, restaurant - 饭店fàn diàn, serve; service - 服务fú wù, waiter; waitress - 服务员fú wù yuán,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives