1) Először az epika alakult ki. a) Igaz b) Hamis 2) Hogy nevezzük a líra elbeszélőjét? a) Elbeszélő b) Költő c) Lírai én d) Narrátor 3) Melyik műnem épül dialógusokra? a) Epika b) Líra c) Dráma 4) Mi az Íliász műfaja? a) epika b) eposz c) elbeszélés d) vers e) drámai költemény 5) Melyik nem igaz a homéroszi kérdésre? a) Homérosz tisztelete b) Emberöltőnyi időeltérés c) Homérosz meggyikolása d) Homérosz neve költőt jelent 6) Mi nem igaz az irodalom kialakulására? a) szájról szájra b) változatok c) hagyományok örökítése d) normák örökítése e) tudás örökítése f) verses forma 7) Melyik nem eposzi kellék? a) propozíció b) deus ex machina c) invokáció d) enumeráció e) mimézis 8) Ki nem ókori költő? a) Anakreón b) Szapphó c) Catullus d) Petrarca e) Horatius f) Vergilius 9) Mi nem igaz az időmértékes verselésre? a) Egy szótag a következő magánhangzóig tart. b) Hosszú szótagban lehet rövid mgh. c) A hexameter 5 versláb. 10) Mi nem igaz a középkorra? a) világi (profán) irodalom b) kolostorok az ir. központok c) apácák által másolt szövegek d) identitáskultusz e) istenkultusz 11) Melyik szórványemlék? a) TAAL b) HBK c) ÓMS 12) Melyik műfaja planctus? a) TAAL b) HBK c) ÓMS 13) Melyik a középkor enciklopédiája? a) Isteni színjáték b) Leuveni-kódex c) Pray-kódex d) Biblia 14) Ki Dante kísérője? a) Beatrice b) Vergilius c) Horatius d) Villon 15) Melyik nem igaz a balladára? a) Villon kedvelt műfaja b) 3 műnem határán áll c) balladai homály d) ált. tragédia e) verses regény 16) Melyik nem lovagi erény? a) nők védelme b) kereszténység védelme c) hűbéreskü d) udvarlás 17) A középkori úrnőket eszményítik a lovagok. a) Igaz b) Hamis 18) Melyik fogalom nem köthető a Bibliához? a) dogma b) politeizmus c) bestseller d) szakrális e) liturgikus f) profán 19) Ki nem szinoptikus? a) Máté b) Márk c) Lukács d) János 20) Melyik nem parabola? a) Magvető b) Tékozló fiú c) Irgalmas samaritánus d) egyik sem, ez egy matematikai fogalom e) József története 21) Melyik Bibliafordítás köthető a 70 bölcshöz? a) Septuaginta b) Vulgata c) Huszita Biblia d) VIzsolyi Biblia 22) Mi nem igaz a Biblia nyelvezetére? a) képszerű, metaforikus, allegorikus b) ismétlések c) párhuzamok d) héber és arámi az Ószövetség eredeti nyelve e) latin az Újszövetség eredeti nyelve 23) Minek az istene Héphaisztosz? a) kovácsmesterség b) költészet c) háború d) bölcsesség 24) Ki a költészet istene? a) Apolló b) Héra c) Pallasz Athéné d) Aphrodité 25) Mi a gregorián? a) egyszólamú vallási ének b) átirat c) prédikáció d) igehirdetés

Irodalom 9. osztály - ismétlés

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?