1) Kako glasi futur I. od glagola fio, fieri ?  a) fio, fios, fiit, fimus, fitis, fiunt b) fiam, fies, fiet, fiemus, fietis, fient c) fiebam, fiebas, fibat, fiebamus, fiebatis, fiebant 2) Koji je imperfekt glagola biti ? a) eram, eras, erat, eramus, eratis, erant b) sum, es, est, sumus, estis, sunt c) ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt d) eram, eras, erat, eramus, eritis, erunt 3) Istina ili laž: Vokativ osobne zamjenice ego je mei a) Istina b) laž c) Ovisi 4) Habet suum librum, prijevod ove rečenice je a) Imaju svoju knjigu. b) Knjiga je moja. c) Moja knjiga je lijepa. d) Volim svoju knjigu. e) Ima svoju knjigu. f) Čitam svoju knjigu. 5) Volim svojeg oca, na latinskom je: a) Amat tu patrem. b) Amamus ti patrem. c) Amas tuum patrem d) Amat tuum patrem. e) Amamus tibi patrem. 6) Vokativ zamjenice tu je: a) tui b) tibi c) ti d) nema ga e) te f) tecum 7) Kako glasi 3. os. pl. glagola biti ? a) eramus b) erat c) est d) erunt e) erit f) erant 8) Koja je osoba i vrijeme ovog glagola: potero. a) 2. os. sg., futur I. b) 3. os. sg., impf. c) 1. os. sg., futur I. d) 1. os. sg., prezent e) 1. os. pl., impf. 9) Dopuni rečenicu: Ego ___ lava. a) me b) mei c) mi d) mihi e) mecum f) ego 10) Dovrši deklinaciju osobne zamjenice nos. a) nos, nostri, nos, nos, -, nobis, nobiscum b) nos, nostri, nobim, nos, -, nobiscum c) nos, nostri, nobis, nos, -, nobis d) nos, nostrum, nobis, nos, -, nobis e) nosum, nostri, nos+bis, nos, nos, nobis 11) U kojem se gradu nalazi ova građevina? a) Solin b) Zadar c) Rim d) Pula e) Dubrovnik f) Split 12) Koji grad je metropola rimske provincije Dalmacije ? a) Andautonija b) Salonae c) Dubrovnik d) Split e) Solin 13) Koji su jezici nastali iz latinskog ? a) francuski, talijanski, engleski, rumunjski b) portugalski, španjolski, njemački, kineski c) kastiljanski, retoromanski, talijanski, sardski d) sardski, engleski, kineski, njemački, japanski, talijanski 14) Kako se zvao Enejin sin ? a) Mars b) Romul c) Askanije d) Hadrijan e) Amulije 15) Po čemu je latinski dobio ime ? a) Habsburgovcima b) Osmanlijama c) Pleme Latina d) Romulu i Remu e) Boginji Latini f) Pokrajini Lacij

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?