1) 9 + 2 a) 11 b) 13 c) 15 2) 9 + 5 a) 4 b) 14 c) 16 3) 9 + 8 a) 14 b) 16 c) 17 4) số 9 + 6 a) 12 b) 15 c) 16 5) 9 + 4 a) 10 b) 13 c) 15 6) 9 + 7 a) 16 b) 17 c) 26 7) 9 + 3 a) 11 b) 12 c) 22 8) 9 + 9 a) 14 b) 18 c) 19

Tìm kết quả cho phép tính (Hoàng Oanh)

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?