1) Gdje se nalazi kip Hekate i Heraklove glave? a) Sinj b) Čitluk c) Solin d) Sisak 2) 3 l. sg. ind. impf. pas. gl. biti a) erat (iznimka) b) eratur c) ne postoji d) ništa od ponuđenog 3) Dopuni redoslijed: potero, poteris,..., poterimus,..., .... a) poteri, poteritis, potirunt b) poteri, poteriti, poterut c) poterit, poteritis, poterunt d) poterit, poteritis, poterint 4) Indikativ perfekta gl biti 2.l.pl. je fuisti a) točno b) netočno 5) Slavoluk Sergijevaca u Puli koji je ostao do danas očuvan, nazivamo: a) Porta Aurea b) Porta Argentea c) Porta Ferrea d) Porta Aenea 6) Vokativ sg. od meus, 3 = mi a) točno b) netočno 7) Imp.II. u 2.l.pl. gl. biti glasi este a) točno b) netočno 8) Koji grad je nastao na mjestu rimskog naselja Albona? a) Labin b) Solin c) Nin 9) Povratno-posvojna zamjenica u nominativu plurala glasi kao: a) kao akuzativ sg. ( A sg.) b) kao ablativ sg. ( AB sg.) c) ne postoji d) ništa od navedenog 10) Posvojna zamjenica moj deklinira se po: a) 1. i 2. deklinaciji na -us, -a, -um b) 3. kons.deklinaciji c) 3 - i osnove deklinaciji d) 1. i 2. deklinaciji na -er, -a, -um e) ništa od navedenog 11) Koje pleme je prvo naselilo područje Nina? a) Italici b) Liburni c) Slaveni d) Japodi 12) Glagol absum znači: a) biti prisutan b) biti odsutan c) biti koristan d) biti mrzovoljan e) biti svjestan/upoznat 13) Posvojna zamjenica naš i vaš deklinira se po: a) 3. kons.deklinaciji b) 1. i 2. deklinaciji na -er, -a, -um c) 1. i 2. deklinaciji na -us, -a, -um d) 3 - i osnove deklinaciji 14) Gdje se nalazila metropola rimske provincije u Dalmaciji? a) Iadera b) Narona c) Salona d) Issa e) Aeguum f) Arbia 15) Povratno -posvojna zamjenica suus, sua, suum - svoj u 2.l.sg. glasi: a) meos b) tuos c) suos d) ništa od navedenog

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?