Create better lessons quicker
ALITERACIJA - ponavljanje istoga suglasnika ili suglasničkih skupina radi postizanja zvukovnoga ugođaja, ASONANCA - ponavljanje istoga samoglasnika radi postizanja zvukovnoga ugođaja, AUTOBIOGRAFIJA - književni tekst u kojem autor opisuje vlastiti život (u 1. osobi), BAJKA - prozna književna vrsta u kojoj se isprepliće čudesno i zbiljsko, a radnja se odvija među natprirodnim i čudesnim bićima, stvarima i pojavama (patuljci, vile, kraljevi i sl.), BALADA - lirsko-epska pjesma koja pjeva o ljudskim stradanjima i nesrećama (završava smrću glavnoga junaka), BASNA - kratka epska književna vrsta; likovi su najčešće životinje; pisana je u prenesenom značenju; završavaju naglašenom poukom, BIOGRAFIJA - književno djelo u kojem autor opisuje život neke osobe (u 3. osobi), CRTICA - kraće prozno djelo koje najčešće govori o svakodnevnom životu (jedan događaj, manji broj likova), DIDASKALIJE - tekst u drami napisan u zagradi (upute glumcu i redatelju), DIJALOG - razgovor dvaju ili više likova u djelu, DRAMA - književni rod namijenjen izvedbi na pozornici (tekst je podijeljen na uloge, u zagradama su didaskalije), EPIKA - književni rod (događaj, likovi, mjesto i vrijeme radnje), EPSKI DESETERAC - stih od 10 slogova, čest u epskim narodnim pjesmama, EPITET - ukrasni pridjev (svaki pridjev nije epitet, već samo onaj posebno odabran), ETIČKA KARAKTERIZACIJA LIKA - u prvi plan stavlja postupke lika, njegovo ponašanje i odnos prema drugima, FABULA - tijek događaja u književnom djelu (lat. fabula=priča), HAIKU - kratka lirska pjesma japanskoga podrijetla (najčešće se sastoji od 17 slogova raspoređenih u tri stiha: 5-7-5), HIMNA - svečana pjesma posvećena nekomu ili nečemu što čovjek smatra vrijednim najvećeg poštovanja i divljenja), HIPERBOLA - stilsko izražajno sredstvo koje preuveličava i pretjeruje (npr. Čekao sam te sto godina.), INVERZIJA - red riječi obrnut od uobičajenoga reda riječi , KARAKTERIZACIJA LIKA GOVOROM - prikazivanje lika pomoću njegova govora (iz njega saznajemo više o njegovim osobinama, ponašanju, podrijetlu i obrazovanju), KARAKTERIZACIJA LIKA POSTUPCIMA - prikazivanje osobina lika na temelju njegova ponašanja i postupaka prema drugima, KITICA ili STROFA - dio pjesme (čini je nekoliko stihova udruženih u cjelinu, a cjeline su odvojene bjelinama), KNJIŽEVNA VRSTA - oznaka djela koje pripada određenom književnom rodu (npr. pejsažna pjesma, ljubavna pjesma; pripovijetka, roman, bajka; komedija, tragedija, igrokaz,...), KONTRAST ili SUPROTNOST - stilsko izražajno sredstvo kojim se prikazuju suprotne osobine pojava, predmeta i likova, STILSKA IZRAŽAJNA SREDSTVA - npr. onomatopeja, personifikacija, asonanca, aliteracija,..., KRIMINALISTIČKA PRIPOVIJETKA - govori o nekom kaznenom djelu (zločinu, pljački, prevari,...); glavni su likovi kriminalci i istražitelji, MIT - književna vrsta čija je građa utemeljena na vjerovanjima starih naroda; likovi su izmišljeni; obično imaju natprirodne sposobnosti, MOTIV - najmanji dio teme; poticaj doživljaju, povod umjetničkom stvaranju, ONOMATOPEJA - stilsko izražajno sredstvo kojim se oponašaju zvukovi iz prirode, PERSONIFIKACIJA - stilsko izražajno sredstvo kojim se pridaju ljudske osobine čemu neživom, životinjama ili biljkama, POVJESTICA - lirsko-epska pjesma s temom iz narodnih priča i legendi te iz hrvatske povijesti, PRIPOVIJEDANJE - postupak kojim se iznose događaji u književnom djelu (u 1. i 3. osobi), PRIPOVJEDNE TEHNIKE - u proznom djelu: pripovijedanje, opisivanje, dijalog i monolog, RIMA - glasovno podudaranje slogova na kraju stihova (aabb-parna rima; abba-obgrljena rima; abab-ukrštena ili unakrsna rima), SLOBODNI STIH - stihovi su različite duljine i nisu povezani rimom, SONET - lirska pjesma od 14 stihova (4433), STALNI EPITET - ukrasni pridjev koji uvijek stoji uz istu imenicu i u istom obliku (mila majka, rujno vino,...), STIH - redak u pjesmi; prema broju slogova - četverac, peterac, šesterac,..., TEMA - ono o čemu se govori u književnom djelu, VEZANI STIH - stihovi su povezani rimom, raspoređeni u jednake strofe, VRSTE STROFA - prema broju stihova: dvostih, trostih, četverostih,..., KNJIŽEVNI RODOVI - lirika, epika i drama, MONOLOG - govor jednog lika u književnom djelu,

Književno-teoretski pojmovi iz književnosti - 7. razred

Leaderboard

Flip tiles is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives