Create better lessons quicker
Մարդ - Գոյական, Երկար - Ածական , Երեք - Թվական, Գտնել - Բայ, Սեղան - Գոյական, Գեղեցիկ - Ածական, Տասներկու - Թվական, Հաշվել - Բայ, Այգի - Գոյական, Նեղ - Ածական, Երեքական - Թվական, Մտածել - Բայ,

Գոյական, ածական, թվական, բայ

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives