Create better lessons quicker
1) Koji financijski izvještaj prikazuje uspješnost poslovanja? a) Bilanca b) Račun dobiti i gubitka c) Bilješke uz financijska izvješća d) Izvještaj o novčanom toku e) Izvještaj o svim promjenama kapitala f) Godišnje financijsko izvješće 2) Koji prihodi nastaju prodajom proizvoda i usluga a priznavaju se u trenutku prodaje? a) Poslovni prihodi b) Financijski prihodi c) Izvanredni prihodi d) Prihodi od kamata e) Prihodi od ukidanja rezerviranja f) Prihodi od tečajnih razlika 3) Koji od navedenih prihodi su poslovni ? a) Prihodi od prodaje dugotrajne imovine b) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga c) Prihodi od kamata d) Prihodi od tečajnih razlika e) Prihodi od inventurnih viškova f) Prihodi od dividendi 4) Izvještaj o novčanom toku sadrži : a) Novčane primitke i izdatke b) Prihode c) Obveze d) Rashode e) Imovinu f) Kapital 5) Što nisu primitci iz poslovnih aktivnosti? a) Novčani primitci od prodaje robe b) Novčani izdatci dobavljačima pri nabavi sirovina c) Primitak od naknade osiguravajućih društava d) Provizija e) Primitci od prodaje usluga f) Primitci od prodaje proizvoda 6) Primitci financijske aktivnosti čine: a) Primitci od izdanih dionica b) Primitci prodaje dugotrajne imovine c) Primitci od prodaje roba i usluga d) Isplata dividende e) Novčani izdatci za plače f) Novčane uplate pri vračanju danih zajmova 7) Što prikazuje izvještaj o svim promjenama kapitala? a) Stanje imovine kapital i obaveza b) Uspješnost poslovanja tvrtke c) Razradu i dopunu podataka ostalih financijskih izvještaja d) Informacije o izvorima pribavljanja i načinu uporabe novca e) Prikazuje sve promjene kapitala nastale u razdoblju nastale u razdoblju između sastavljanja dvaju bilanca f) Utjecaj inflacije na rezultate izvješća 8) Račun dobiti i gubitka sadrži: a) Imovinu b) Obaveze c) Kapital d) Gubitak iznad visine kapitala e) Primitke i izdatke f) Prihode i rashode 9) Metoda sastavljanja izvješća o novčanom toku: a) Jednostavna b) Funkcionalna c) Linearna d) Izravna e) Složena f) Kombinirana 10) Negativni efekti koji utječu na zaradu: a) Prihodi b) Rashodi c) Novac d) Kapital e) Imovina f) Neto dobit 11) Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti su: a) Primitci od emisije dionica b) Izdatci za dividende c) Izdatci za nabavu dugotrajne materijalne i nematerijalne  d) Isplate zaposlenicima e) Primitci od kamata f) Izdatci dobavljačima za isporučenu robu 12) Što sadržava pasiva bilance? a) Imovinu b) Prihodi i rashodi c) Primitke i izdatke d) Dugotrajnu imovinu e) Kapital i obveze f) Novčane ekvivalente 13) Tko nije vanjski korisnik financijskih izvještaja? a) Zaposlenici b) Dobavljači c) Banke d) Osiguravajuća društva e) Kupci f) Državne institucije 14) Što nije u aktivi bilance? a) Zemljište b) Izdatci za razvoj c) Koncesije d) Potraživanja od zaposlenih e) Trgovačka roba f) Revalorizacijske rezerve 15) Što nije poslovni rashod? a) Materijani troškovi b) Troškovi osoblja c) Troškovi prodane robe d) Kamate e) Ostali poslovni rashodi f) Amortizacija 16) Financijski rezultat jest razlika: a) Ukupnih prihoda i ukupnih rashoda b) Primitaka i izdataka c) Kapitala minus obaveza d) Imovina minus kapital e) Obaveza minus imovina f) Financijski rashodi minus financijski prihodi 17) Neto dobit = a) Prihodi - rashodi b) Bruto dobit -porez na dobit c) Imovina -obaveze d) Kapital- imovina e) Prihodi- porez na dobit f) Kapital -obaveze 18) Što nije u aktivi bilance? a) Zemljište b) Patenti c) Potraživanja od kupaca  d) Strojevi i oprema  e) Zadržana dobit f) Osnovno stado 19) Koji financijski izvještaj se sastavlja na određni dan? a) Bilanca b) Račun dobiti i gubitka c) Izvještaj o novčanom toku d) Izvještaj o svim promjenama kapitala e) Bilješke uz financijska izvješća f) Godišnje izvješće 20) Koji financijski izvještaj pruža informacije o novčanim primitcima i novčanim izdatcima tijekom obračunskog razdoblja? a) Bilanca b) Izvještaj o novčanom toku c) Račun dobiti i gubitka d) Godišnje izvješće e) Izvještaj o svim promjenama kapitala f) Bilješke uz financijska izvješća

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives