Create better lessons quicker
Syahadah - Apakah yang membezakan antara Muslim dan Kafir?, Muslim - Apakah gelaran yang diberikan kepada orang yang mengucap syahadah?, bersukan - Contoh ibadah umum , Bila-bila masa - Bilakah orang yang bersyahadah perlu mengingati Allah?, Betul - Orang yang bersyahadah akan dikasihi oleh Allah, kewajipan yang perlu dilaksanakan - Tanggungjawab adalah ........................., ibadah yang dilakukan kerana Allah - Ibadah umum ialah ........................., ibadah yang wajib dilakukan - Ibadah Khusus ialah ........................., Salah - Solat adalah contoh ibadah umum, Puasa - Contoh ibadah khusus, Iman - Nikmat yang paling besar dikurniakan Allah kepada manusia, Amal, Ikrar dan Tasdiq - Rukun syahadah , Maksud dan faham syahadah - Muslim sebenar ialah mereka yang menghayati, Allah, Rasul dan ibu bapa - Tanggungjawab orang yang bersyahadah mengikut aturan, syurga - Allah menjanjikan ..................... kepada orang yang bersyahadah.,

AKIDAH TAHUN 6 (2/6/2020)

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives