Create better lessons quicker
1) İmanda ne kadar büyük bir ……….ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet vardır. a) Hâcât b) Saadet c) Nasihat 2) Aklını başına al, kalbini temizle—ta şu ....... perde senin nazarından kalksın. a) Müferrah b) Müşfik c) Musibetli 3) Âsâr-ı terakkiyat ve kemâlât gösteren bir memleket, senin ............ gösterdiği surette olamaz. a) Nazarının b) Vehminin c) Kalbinin 4) Hayvan ve İnsan ise, ................ pençesiyle parçalanan kimsesiz başı bozuklardır. a) Hayvan b) Ecel c) Şeytan 5) Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat,.........., müthiş cenazeler hükmündedirler. a) Kimsesiz b) Ruhsuz c) Çaresiz 6) İman bir mânevî ............. çekirdeğini taşıyor. a) Lezâiz-i cennet b) Tûbâ-i cennet  c) Kainat ağacı 7) Küfür ise mânevî bir ................. tohumunu saklıyor. a) Zakkum-u esmar b) Zakkum-u cehennem  c) Şecere-i zakkum 8) .............. ve emniyet yalnız İslâmiyette ve imandadır. a) Daimi huzur b) Selâmet c) Huzur-u ali 9) Bütün zîhayat, birer muvazzaf ............. asker, birer müstakim memnun memurlardır a) Mûnis b) Bahtiyar c) Mesrur

Risale-i Nur 2.Söz Boşluk Doldurma Test

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives