Create better lessons quicker
SUFIZAM - Inusavršavanje vjere i odricanju od ega , TESAVUF - islamski filozofski pravac, oslanja se na sufizam, BEJT - strofa od dva stiha koja predstavlja jednu zaokruženu misaonu cjelinu., KASIDA - vrsta lirske pjesme u kojoj se hvali, kudi proslavlja ili oplakuje., GAZEL - prvobitno ljubavna pjesma sastavljena od bejtova, RUBAIJA - refleksina pjesma od četiri stiha sa rimom aaba, MESNEVIJA - mističko-didaktički spjev od 25000 stihova, HAFIZ - Divan od 500 gazela, RUMI - sufijski mistik i pjesnik, Hajjam - majstor rubaija, HEDONIZAM - slaljenje tjelesnih užitaka, SENZUALIZAM - zanimanje za čulno i tjelesno, PANTEIZAM - religiozno-filozofsko učenje koje poistovjećuje Boa sa prirodom,

Klasična perzijska poezija

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives